Palvelukseen halutaan motivoitunut moniosaaja

Heidi Oilimon ja Opri Pulliaisen geronomi (AMK) opinnäytetyö ”Henkilöstövalinnalla laatua vanhustyöhön – Palvelukseen halutaan motivoinut moniosaaja” julkaistiin Metropolia ammattikorkeakoulussa 18.11.2014. Valli toimi opinnäytetyön yhteistyökumppanina.

Opinnäytetyö nostaa esiin henkilöstön laadukkaan vanhustyön tekijänä ja selvittää sekä vanhustyöntekijöiden kompetenssivaatimuksia, rekrytointiprosessin kulkua että henkilöstön hankintaan liittyviä tulevaisuuden haasteita. Tekijät halusivat selvittää, minkälaista osaamista ja millaisia persoonallisia ominaisuuksia työnantaja työnhakijoissa arvostaa. Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla yhtätoista vanhustyöntekijöiden rekrytoinnista vastaavaa esimiestä pääkaupunkiseudulla toimivissa yksityisissä vanhustyön toimintayksiköissä.

Tulokset kertovat, että esimiehet edellyttävät työnhakijalta monipuolista osaamista, motivaatiota, positiivista elämänasennetta ja empaattisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työntekijöiden erilaisuus nähdään työyksiköissä vahvuutena. Sopivuus työyhteisöön nousee tärkeäksi valintaperusteeksi. Vanhustyöntekijöiden rekrytointiprosessit näyttäytyvät perinteisinä niin haku- kuin valintamenetelmienkin suhteen. Työntekijän valinnassa esimiehet luottavat vahvasti omaan intuitioonsa. Tuloksissa korostuvat vanhustyöntekijöiden pysyvyyteen ja saatavuuteen liittyvät haasteet. Työntekijäpulassa nuoret ja maahanmuuttajat näyttäytyvät sekä mahdollisuutena että haasteena, ja vähemmän koulutettujen työntekijöiden lisääntyvään tarjontaan vanhustyössä suhtaudutaan ristiriitaisesti. Niin vanhustyön kuin yksittäisen työnantajankin profiilin kohottaminen nähdään tärkeänä osana motivoituneen ja osaavan henkilökunnan rekrytointia.

Opinnäytetyö tarjoaa tietoa rekrytoinnin käytännöistä ja suuntaa ajatukset vanhustyön tulevaisuuteen. Onnistunut rekrytointi vaikuttaa merkittävästi organisaation talouteen, työyhteisön toimivuuteen ja vanhuksen elämänlaatuun. Myös hoiva-alan työntekijöitä kouluttavat oppilaitokset voivat käyttää työn tuloksia koulutuksen sisällön suunnittelussa. Lisäksi työ tuo esiin geronomin laaja-alaisen ikääntymisen asiantuntijuuden.

Opinnäytetyö julkaistaan osoitteessa http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112016129 vielä tämän vuoden puolella.

Lisää tietoa erityisesti nuorten rekrytoinnin näkökulmasta voi lukea Heidin ja Oprin haastattelusta kesällä 2014.