Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille (ELY) hankkeen taustalla

Paikka auki- avustusohjelmaan kuuluva Vanhustyön Trainee (Ray) -hanke on syntynyt Vallissa keväällä 2013 aloitetun työllistämishankkeen pohjalta (lue lisää alta). Vaikka työllistämishanke oli uusi siinä vaiheessa, kun ohjelmarahoitushakemus jätettiin, siinä oli jo nähtävissä mahdollisuuksia mallille, jota kannattaisi laajentaa. Vanhustyössä nimittäin riittää töitä tulevaisuudessakin! Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan vuoteen 2025 mennessä noin 200 000 uutta työntekijää, joista vanhustyöhön noin 70 000.

Nuoria on perinteisesti ollut vaikea saada kiinnostumaan vanhustyöstä, koska vanhuus mielletään likaiseksi ja raskaaksi, huonosti palkatuksi työksi, jota ei arvosteta. Kuitenkin siinä on paljon niitä elementtejä, joita nuoret perinteisesti arvostavat: se on mielekästä, yhteiskunnallisesti merkittävää ja ihmisläheistä. Se tarjoaa mahdollisuuksia vakituiseen ja pitkäaikaiseen työllistymiseen, mutta sopii myös elämäntilanteeseen, jossa halutaan osallistua työelämään vain osa-aikaisesti tai keikkaluontoisesti. Vanhustyön ammatit kattavat koko skaalan korkeakoulutuksesta ammatillisiin perustutkintoihin, hoitotyöstä kotipalveluihin, keittiötöistä kiinteistöhuoltoon.

Paikka auki -ohjelmarahoituksen avulla Trainee-ohjelmaa on mahdollista kehittää malliksi, jonka kautta nuoria tulevaisuudessa saadaan vanhustyöhön ja vastaavasti nuoret saavat omille kyvyilleen ja opiskeluhaluilleen sopivan ammatin, joka työllistää tulevaisuudessakin.


Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille

Vallissa käynnistyi keväällä 2013 Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama työllistämishanke Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille. Työllistämishankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus tutustua vanhustyön ammatteihin ja löytää väylä alan ammatillisiin opintoihin.

Hankkeessa järjestetään pääkaupunkiseudun alle 29-vuotiaille nuorille yhteensä 16 viikkoa kestäviä Trainee-ohjelmia keväisin ja syksyisin. Ensimmäinen ohjelma toteutettiin syksyllä 2013. Kukin ohjelma koostuu kahdesta osasta: ensin nuori osallistuu Vallissa järjestettävälle 8 viikon mittaiselle perehdytysjaksolle. Perehdytysjakson aikana nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä, työnhakutaitoja, harjoittelevat opiskelutaitoja, tutustuvat vanhustyön ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin ja saavat yksilöllistä ohjausta mahdollisten työllistymisen esteiden poistamiseksi. Erittäin tärkeässä roolissa on myös tutustuminen vanhusten palvelutaloihin ja ryhmäkoteihin. Vähintään kahtena päivänä viikossa nuoret käyvät suunnittelijan ohjauksessa avustamassa erimerkiksi vanhusten ulkoilutoiminnassa, kahvitarjoilussa, juhlien järjestämisessä tai muissa käytännön töissä. Pienin askelin rohkeus kohdata vanhuksia ja ottaa vastuuta vaikkapa pyörätuolin työntämisestä tai valmiudet olla vuorovaikutuksessa muistisairaiden vanhusten kanssa lisääntyvät.

Perehdytysjakson aikana Vallin suunnittelija etsii kullekin nuorelle sopivan työkokeilupaikan seuraavaa jaksoa varten. Tavoitteena on, että nuori siirtyy suoraan perehdytysjaksolta tälle toiselle 8 viikon mittaiselle jaksolle vanhusten palvelutaloon, ryhmäkotiin tai vastaavaan työyhteisöön. Tämän työkokeilujakson aikana jokaisella nuorella on yksilöllinen, työkokeilusopimuksessa määritelty tehtävänkuva, joka on laadittu hänen vahvuuksiensa, toiveidensa, osaamisensa ja oppimisvalmiuksiensa pohjalta. Nuoren ohjaamisesta palvelutalossa vastaa hänelle nimetty mentori, mutta myös Vallin suunnittelija on nuoreen yhteydessä ja tapaa sekä nuorta että mentoria jakson aikana. Yhdessä keskustellaan siitä, miltä työ tuntuu ja kuinka se sujuu.

Ohjelman päättyessä jokaisella nuorella on yksilöllinen jatkosuunnitelma, jonka mukaisesti hän etenee joko vanhusalan opintoihin ja ammattiin tai, mikäli ala ei ollutkaan sitä, mitä hän odotti, muun alan opintoihin ja työelämään. Tarvittaessa hänelle on löydetty lisää apua työllistymisen haasteisiin ja mikäli siirtyminen opintoihin tai työelämään ei vielä tunnu realistiselta ratkaisulta, nuori siirtyy voimakkaamman tuen piiriin.

Vanhustyön Trainee -työllistämishankkeesta kertoo lisää Eevi-Mari Rantanen, puh. 050 408 2890, etunimi.sukunimi@valli.fi

ELY_fin